Verlof

Verlof

Door ouders/verzorgers wordt soms toestemming gevraagd voor schoolverzuim van hun kind(eren) in verband met vrije dagen of een vakantie buiten de vastgestelde vakanties om. Op grond van bepalingen in de leerplichtwet moet de schoolleiding een dergelijk verzoek zonder meer afwijzen. De leerplichtwet bepaalt dat er slechts vrij gegeven mag worden als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan bijvoorbeeld: sterfgevallen in de naaste familie, ernstige ziekte van ouders of verzorgers, huwelijksfeesten of jubilea e.d. Op grond van deze omstandigheden mag echter geen extra vakantieverlof gegeven worden. U mag dus geen weekje weg in verband met uw huwelijksjubileum. Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, dat wil zeggen, een extra of verlengde vakantie, wordt niet als gewichtige omstandigheid beschouwd. In slechts enkele gevallen kan van deze strikte regel worden afgeweken, namelijk 'indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft'. Te denken valt dan aan ouders uit de agrarische sector of ouders werkzaam in een horecabedrijf. Ouders zullen dit moeten aantonen, eventueel met behulp van een werkgeversverklaring. In principe mag nooit toestemming gegeven worden voor extra vakanties ter vervanging van korte vakanties, zoals kerstvakantie, herfstvakantie of krokusvakantie e.d. Wanneer u zonder gegronde reden toch om toestemming vraagt, vraagt u iets wat officieel niet mag. Wij zijn in overtreding wanneer wij u toch toestemming geven. Aanvragen voor extra vrije dagen of vakantie met gegronde reden kunt u doen door een aanvraagformulier in te vullen, dat verkrijgbaar is bij de administratie en hier te downloaden. De school heeft nauw contact met de leerplichtambtenaar over verlof en verzuim.

De regels die gelden voor het aanvragen van extra verlof kunt u ook vinden op de site van de gemeente Amersfoort via deze link.