Basisschool

Onderwijs in ontwikkeling

'Elke dag hebben wij samen wat geleerd', dat begint bij de leerkrachten. Wij zijn ervan overtuigd dat als de leerkrachten zich ontwikkelen en leren, de kinderen dat ook doen. De leerkrachten zetten zich in om continu de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo zijn de leerkrachten in leerteams zelf verantwoordelijk voor en actief betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs en benutten zij elkaars kennis. Wij leren ook door dagelijks met de kinderen te refelecteren op het werk en feedback te vragen aan de kinderen. Net zo'n invloed hebben ouders op het leren van de kinderen. Daarom staat ouderbetrokkenheid bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn van mening dat als school en ouders echt samen werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar dit de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Dit alles maakt dat we aanpassen daar waar nodig om ons onderwijs te verbeteren, continu in ontwikkeling.
 
Op de onderliggende pagina's leest u over ons onderwijsaanbod. Wij doen onze uiterste best om goed en eigentijds onderwijs in de basisvakken te geven. Lezen, taal en rekenen vormt de basis van het onderwijs. Hier besteden we veel aandacht aan. Een kind ontwikkelt zich in zijn totaliteit, daarom streven we ernaar om daar waar mogelijk het onderwijs in samenhang aan te bieden. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, communiceren, digitale vaardiheden, probleem oplossen, sociale vaardigheden zijn continu verweven ins ons onderwijs.