Downloads

Downloads

Hier kunt u formulieren en documenten downloaden.

Voor praktische informatie over de speelleergroep en de bso verwijzen we u naar www.ska.nl

Algemeen

Verlofformulier 

Schoolgids-2020-2021

Jaarboekje 2020-2021

Schoolplan de Breede Hei 2019-2023

Inspectierapport

Ondersteuning

Schoolondersteuningsplan

Veiligheid

Schoolveiligheidsplan

Protocol schorsen en verwijderen

Folder contactpersonen

Klachtenregeling