Downloads

Downloads

Hier kunt u formulieren en documenten downloaden.

Voor praktische informatie over de speelleergroep en de bso verwijzen we u naar www.ska.nl

Algemeen

Verlofformulier 

schoolgids 2021-2022

Jaarboekje-2021-2022

Schoolplan de Breede Hei 2019-2023

Inspectierapport

Ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel

Veiligheid

Schoolveiligheidsplan

Protocol schorsen en verwijderen

Folder contactpersonen

Klachtenregeling