Medezeggenschapsraad

 

 
Wie neemt op school de beslissingen?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding. Een school heeft ook een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen.
 
Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een MedezeggenschapsRaad (MR), waarin team en ouders meepraten over beslissingen op school en het onderwijs. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld. Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe wet medezeggenschap op scholen (WMS) van kracht. Naast een MR per school is er bij ieder bestuur met meer scholen zoals de KPOA (waarvan de Breede Hei deel uit maakt) een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 
Wat doet de MR?
De MR praat, denkt en beslist mee over het onderwijs en het beleid op de Breede Hei. De MR beoordeelt de plannen van de schoolleiding en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. De MR behartigt de belangen van leerkrachten, ouders en leerlingen. De MR overlegt met de schooldirecteur. De MR vertegenwoordigt u en uw mening.
 
Wat is het verschil met de oudervereniging?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijke bevoegdheid heeft, en de oudervereniging niet. Verder houdt de oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school.
 
Waarover praat de MR?
In feite over alles wat met de school te maken heeft. Bijvoorbeeld over vaststelling of wijziging van het schoolplan en de schoolgids. Maar ook over de begroting, het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Zo wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in de MR vastgesteld. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.
 
Wie zijn de MR leden?
 
Femke van Viegen (voorzitter) Michael Dokter Pauline Gerritsen
 
Irma van Drie
Sandra Schiermann-Hofmann

 
 
De leden van de MR worden gekozen door hun achterban: het team kiest de personeelsvertegenwoordigers in de MR, de ouders kiezen de oudervertegenwoordigers. Wilt u ook lid worden van de MR of heeft u vragen dan kunt u ons persoonlijk aanspreken op school of een bericht sturen per mail.
Mailadres: mrdebreedehei@kpoa.nl
 
MR Jaarplan 2023-2024
 
Instemmings en adviesbevoegdheden-mr.