Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

De Breede Hei vindt het belangrijk om voor de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Via Handelingsgericht werken (HGW) proberen we effectief om te gaan met de verschillen tussen kinderen.

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken die past in onze visie om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen van de Breede Hei (onze appeltjes). Handelingsgericht werken is ons vehikel voor onderwijsontwikkeling en verbetering, zodat we zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften en basisbehoeften van onze kinderen. Hiermee maken we ons onderwijs zo passend mogelijk.

In de dingen die we doen in ons onderwijs stellen we onszelf altijd de vraag of dit aansluit bij de uitgangspunten van HGW. Het voeren van startgesprekken met ouder en kind, werken met doelenposters, in kaart brengen van belemmerende- en stimulerende factoren van het kind zijn voorbeelden van hoe wij werken en een directe relatie hebben met HGW.

Bij HGW staan de volgende zeven uitgangspunten centraal:
1. Ons handelen is doelgeicht.
2. De onderwijs- en opvoedbehoeften van de kinderen staan centraal.
3. Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen kind, onderwijs en opvoeding.
4. De leerkracht en de ouders/verzorgers doen ertoe.
5. Positieve aspecten zijn van groot belang.
6. We werken constructief samen met collega's, kinderen en ouders.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.