Taal

Taal

In de groepen 1 en 2 werken we vanuit de doelen van de leerlijnen en gebruiken we de methode Schatkist als middel binnen het activiteitenaanbod. In groep 3 gebruiken wij de aanvankelijke leesmethode Veilig Leren Lezen, in de groepen 4 t/m 8 de methode Staal.
Het taalonderwijs bestaat uit spelling/grammatica, spreken/luisteren, stellen, woordenschat, woord- en zinsbouw en taalbeschouwing.
Staal werkt met de preventieve spellingsaanpak van Jose Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingsresultaten. Binnen de leerlijn taal komen vier domeinen aan bod: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.