Aanmelding basisschool

Aanmelding van nieuwe leerlingen

Wij vinden het leuk dat u interesse heeft voor de Breede Hei!

Gedurende het hele schooljaar bent u welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
Als uw kind jonger is dan 3 jaar, ontvangt u een interesseformulier. Uw kind wordt dan geplaatst op de aanmeldlijst van het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt. Als uw kind 3 jaar is dan ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier en kunt u uw kind aanmelden op onze school. Als uw kind ouder dan 3 jaar is, dan kunt u direct een aanmeldingsformulier aanvragen. 

Voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met onze administratief medewerkster of een mail sturen naar breedehei@kpoa.nl Het kennismakingsgesprek en de rondleiding duren samen ongeveer een uur. Tijdens het gesprek en de rondleiding informeert de schoolleider/IB-er u over de werkwijze van onze school en over onze visie en kunt u al uw vragen stellen. Kinderen kunnen pas worden toegelaten vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Het is mogelijk om kleuters gedurende maximaal 5 dagdelen van tevoren kennis te laten maken met de school en de groep waarin ze komen. Indien uw kind al op een basisschool zit, zal de intern begeleider eerst overleg plegen met de school van herkomst (zie aannamebeleid op de website).

Aanname en toelating van leerlingen

Voor de SKOSS - KPOA scholen is er een aanmeld- en toelatingsbeleid geschreven waarin de wettelijke termijnen en de algemene kaders van de KPOA zijn opgenomen. U vindt dit aanmeldbeleid op de website van de KPOA. https://www.skoss-kpoa.nl/voor-ouders

Kinderen kunnen pas worden toegelaten vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Het is mogelijk om maximaal 5 dagdelen, voordat uw kind 4 jaar is, kennis te maken met de school en de groep. U krijgt ruim een maand voordat uw kind mag komen kennismaken per email een welkomstbrief met de nodige informatie. Daarin staat ook in welke groep en bij welke leerkracht uw kind komt en op welke dagdelen uw kind kan komen kennismaken (wennen). Mochten deze dagdelen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht en andere dagdelen afspreken. Uw kind ontvangt zelf per post een uitnodiging van zijn nieuwe leerkracht. Kinderen die kort voor de kerstvakantie of in de zomervakantie 4 jaar worden, komen één dagdeel kennismaken. Kinderen die kort voor of in de zomervakantie jarig zijn krijgen uiterlijk drie weken van te voren bericht over in welke groep ze worden geplaatst.

In de welkomstbrief vragen wij u om het intakeformulier in te vullen, dat gaat over de ontwikkeling van uw kind. Met de informatie die we zo al hebben, proberen we zo goed mogelijk in onze aanpak en in ons onderwijs aan te sluiten bij de behoeften van uw kind. Tijdens het eerste gesprek met de leerkracht kunt u het intakeformulier toelichten.

Als uw kind de peuterschool of het kinderdagverblijf heeft bezocht heeft de leerkracht en/of de intern begeleider een zogenaamde ‘warme overdracht’ van het kind met de pedagogisch medewerker.

De totale zorgzwaarte per groep
Bij instroom en plaatsing houden we rekening met het aantal leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben per groep. Dat wil zeggen dat we zeer zorgvuldig kijken of de draagkracht en capaciteit van de school en de samenstelling van de groep datgene kan bieden wat de betreffende leerling met een extra ondersteuningsvraag nodig heeft. De leerkracht, intern begeleider en de directie bekijken de haalbaarheid per aanvraag. De directie is verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit.

Op dit moment zitten de groepen 4, 5 ,6, 7 en 8 vol w.b.t draagkracht en capaciteit van de school voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte.

Tussentijds wisselen van school
De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraak gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hierin alleen meewerken als:

Bovenop deze verplichtingen hebben de schoolbesturen in Amersfoort in het belang van de doorgaande ontwikkeling van de leerling de volgende afspraken:

Deze afspraken gelden zowel bij tussentijdse wisseling als bij de wisseling aan het einde van het schooljaar. De besturen vinden keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het einde van het schooljaar.

Voor de SKOSS - KPOA scholen is er een aanmeld-en toelatingsbeleid geschreven waarin de wettelijke termijnen en de algemene kaders van SKOSS -  KPOA zijn opgenomen. U vindt dit aanmeldbeleid op de website van de SKOSS - KPOA.

Procedure aanmelding van nieuwe leerlingen SKOSS -KPOA

Onderwijsmogelijkheden in Amersfoort 'Amersfoort voor kinderen'

In groep 4, 5, 6 en 7 kunnen wij geen kinderen meer aannemen met specifieke onderwijs -en ondersteuningsbehoeften.